• Decoded EEG Neurofeedback-Guided Cognitive Reappraisal Training for Emotion Regulation

    Linling Li, Xueying Gui, Gan Huang, Li Zhang, Xue Han, Zhen Liang, Zhiguo Zhang